Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Unicrown bvba worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Unicrown bvba zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Unicrown bvba. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Unicrown bvba in.

 • Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 • Bestellingen

Op deze webshop is het niet mogelijk om online te bestellen. Wel bieden we een vrijblijvend reservatiesysteem aan waarbij de klant een goed kan reserveren om deze te bekijken in onze fysieke winkel te Diestsestraat 13-15 3000 Leuven. Hierbij is geen aankoopverplichting.

 • Betalingen

Op deze website is het niet mogelijk om online te betalen. Deze webshop is geen e-commerce webhop. Wel bieden we een vrijblijvend reservatiesysteem aan waarbij de klant een goed kan reserveren om deze te bekijken in onze fysieke winkel te Diestsestraat 13-15 3000 Leuven. Hierbij is geen aankoopverplichting. Betalingen gebeuren enkel in de fysieke winkel.

 • Levering/Ophaling

Wij leveren niet. Het is enkel mogelijk om in onze fysieke winkel te Diestsestraat 13-15 3000 Leuven goederen op te halen.

 • Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij.  Gezien we enkel aankopen in de fysieke winkel aanbieden, kunnen retours ook enkel in de fysieke winkel. Indien u een artikel wenst te retourneren kan dit in onze fysieke winkel te Diestsestraat 13-15 3000 Leuven, binnen de 14 kalenderdagen na aankoop. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw aankoopbewijs.

 • Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke aankoopbewijs (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

 • Producten

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

 • Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 • Inhoud

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 • Stockinformatie, prijzen en drukfouten

Wij controleren de stock, prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 • Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Unicrown bvba in tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 • Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via Vul het correspondentie e-mailadres in. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

U kan klachten en geschillen ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform. De website van het ODR is http://ec.europa.eu/odr.

 • Contactgegevens

Juwelier Time 2
Diestsestraat 13-15
3000 Leuven
time2.leuven@gmail.com
Tel 016 22 09 69

 • Maatschappelijke zetel

Unicrown bvba
Holleweg 7
3110 Rotselaar
BE0422 104 804

 • Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Unicrown bvba in zijn eigendom of staan onder licentie van Unicrown bvba in of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

Disclaimer

De volledige inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van Unicrown bvba, en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U mag de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden de inhoud te wijzigen of te verveelvoudigen. De inhoud mag anders hoe dan ook niet worden gekopieerd of gebruikt.

Unicrown bvba zal zich inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden. Unicrown bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website.

Deze website geeft ook links of referenties naar andere sites, maar Unicrown bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Elke link naar andere sites is louter geplaatst voor het comfort van de gebruikers van deze website.

De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, omkleding en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Unicrown bvba, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten, behalve om de producten of diensten te identificeren.

Unicrown bvba is vrij om de inhoud van alle berichten die u naar deze site of per email naar ons verstuurt, met inbegrip van ideeën, concepten of suggesties, te gebruiken voor om het even welk doel ter verrijking van Unicrown bvba. Dergelijke voorstellen kunnen bestaan in het ontwikkelen, vervaardigen en/of verkopen van goederen of diensten.

Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. Unicrown bvba behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.

Deze website is geschikt voor Internet Explorer 6.0 of hogere versies, Firefox en elke browser die de Adobe Flashplayer 9.0 ondersteunt en voor schermresoluties vanaf 1024 x 768 of hoger. Om volledig van deze website te genieten is het belangrijk Adobe Flashplayer 9.0 of hoger te installeren op uw systeem.

Het Juwelier Time 2 logo en de lay-out en vormgeving van deze website en de dowloadbare items zijn eigendom van Unicrown bvba  en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unicrown bvba. Alle logo's van partners zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming gebruikt worden.

Privacy

Juwelier Time 2 hecht belang aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onderstaande Privacy Policy heeft betrekking tot alle online diensten die u door Juwelier Time 2, Holleweg 7, 3110 Rotselaar,  (kunnen) verstrekt worden, inclusief de website https://www.versato.be, zijn online services, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en social media zoals Facebook en Instagram.

Mogen we u er vriendelijk op wijzen dat u een verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de waarheid hiervan.

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren, forums en/of social media.

Ook voor de verkoop van haar producten, verzamelt Juwelier Time 2 informatie. Middels het gebruik door u van onze online-diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Juwelier Time 2 bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Identiteitsgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Het verstrekken van bovenstaande informatie is soms een voorwaarde, opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven of verdere informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden, de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dient te worden.

Juwelier Time 2 zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (min 18) behoren. Minderjarigen mogen tevens niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

De persoonsgegevens die via onze online diensten worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor het klantenbestand en zullen geenszins overgedragen worden aan derden.  Op eenvoudig verzoek van de betrokken persoon kunnen deze gegevens aangepast, dan wel verwijderd worden.

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.  Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is.

Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen gelogd door de server.

Het is belangrijk te weten dat uw gegevens ten allen tijde uw eigendom blijven en dat u in dat opzicht over een aantal belangrijke rechten beschikt :

 • U kan ten allen tijde toegang krijgen tot de persoonsgegevens die Juwelier Time 2van u in het bezit heeft.
 • U kan bij Juwelier Time 2informatie bekomen over hoe je persoonsgegevens gebruikt worden en een voorbeeld hiervan is de Privacy Policy.
 • U heeft het recht ons te vragen om bepaalde fouten in uw persoonsgegevens of voorkeuren aan te passen.
 • U kan eveneens om een verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken.

U kan dit doen door ons te contacteren via het webformulier of via email (time2.leuven@gmail.com) of via telefoon 016220969 of per post (Juwelier Time 2, Diestsestraat 13-15, 3000 Leuven)

Juwelier Time 2 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op vlak van wetgeving, technologie…. Het valt dan ook aan te bevelen om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht u na het lezen van deze Privacy Policy alsnog vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens, mag u steeds met ons contact opnemen via volgend contactformulier.